ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИТЕ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011

ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИТЕ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011

Европейският съюз (ЕС) подобрява правилата за етикетиране на храните с цел потребителят да получава съществена информация, четлива и разбираема, и да прави информиран избор, когато купува продукти. Поради причини, свързани с общественото здраве, новите правила засилват защитата от алергени.

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (EO) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията.

Настоящият регламент се прилага спрямо стопанските субекти в хранителната промишленост на всички етапи от хранителната верига. Той се прилага за всички храни, предназначени за крайния потребител, включително за храни, доставяни от заведения за обществено хранене, или храни, предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене.

Настоящият регламент се прилага, без да се засягат изискванията за етикетиране, предвидени в специални разпоредби на Европейския съюз (ЕС), приложими за определени храни.

Общи изисквания

Нито етикетирането, нито представянето на храните, нито рекламата, свързана с тях, трябва:

Информацията за храните трябва да е точна, ясна и лесноразбираема за потребителя.

Отговорности на стопанския субект

Стопанският субект, под чието име или търговско наименование храната се предлага на пазара, или вносителят (ако този стопански субект не е установен в ЕС) отговаря за информацията за храните. Той трябва да осигурява наличието и точността на информацията за храните в съответствие с европейското законодателство в областта на храните и съответните национални изисквания.

При предварително опакованите храни задължителната информация за храните се поставя на опаковката или на етикет, прикачен към нея.

При храни, които не са предварително опаковани, информацията за храните трябва да се предаде на стопанския субект, който получава тези храни, за да може да ги предостави на крайния потребител при необходимост.

Задължителни данни

Задължителните данни трябва да са лесноразбираеми и видими, ясно четливи и незаличими, когато е необходимо. Височината на буквите „х“ трябва да е най-малко 1,2 mm (с изключение за опаковки или контейнери с малки размери).

Задължителните данни включват:

 • наименование;
 • списък на съставките;
 • вещества, причиняващи алергии или непоносимост (фъстъци, мляко, синап, риба, зърнени култури, съдържащи глутен и др.);
 • количество на определени съставки или категории съставки;
 • нетно количество на храната;
 • срок на минимална трайност или срок на годност;
 • специални условия за съхранение и/или условия за употреба;
 • името или търговско наименование и адрес на стопанския субект или вносителя;
 • страна на произход или място на произход за някои видове месо, мляко или когато липсата на посочване може да заблуди потребителя;
 • указания за употреба, когато при липсата на такива указания би било трудно храната да се използва по подходящ начин;
 • по отношение на напитки, съдържащи повече от 1,2 обемни процента алкохол, действителното обемно съдържание на алкохол;
 • обявяване на хранителната стойност.

Задължителните данни за наименование, нетно тегло и действителното обемно съдържание на алкохол са включени в едно и също зрително поле.

Задължителните данни трябва да са посочени на език, който е лесен за разбиране от потребителя, или на няколко езика, ако е необходимо.

Пропускане на определени задължителни данни

Предвидени са специални разпоредби за:

 • стъклени бутилки, предназначени за повторна употреба;
 • опаковки с малки размери;
 • обявяване на хранителната стойност за храните, изброени в приложение V;
 • напитки, които съдържат повече от 1,2 обемни процента алкохол.

Доброволна информация

Предоставената на доброволен принцип информация трябва да отговаря на следните изисквания:

 • тя не заблуждава потребителя;
 • тя е недвусмислена и не обърква потребителя;
 • когато е уместно, тя се основава на съответните научни данни.

От друга страна, доброволната информация за храните не се представя за сметка на разполагаемото пространство, предвидено за задължителната информация за храните.

Комисията трябва да вземе мерки, за да се увери, че допълнителната информация, която посочва: а) непреднамереното наличие в храната на вещества, които могат да причинят алергии или непоносимост; б) приемливостта на храната за вегетарианци или вегани; в) референтните количества на прием за конкретни групи от населението и т.н., отговаря на гореспоменатите изисквания.

Дата на прилагане

Настоящият регламент се прилага от 13 декември 2014 г., с изключение на разпоредбите, свързани с обявяването на хранителната стойност, които се прилагат от 13 декември 2016 г.

Датата на прилагане на приложение VI относно наименованието на храните и специфичните съпровождащи данни е 1 януари 2014 г.

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно информацията за потребителите относно хранителните продукти

www.europa.eu

Joomla templates by a4joomla